Postanowienia Ogólne

1. Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i posługuje się skrótem „MPCK”.

2. Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od 1921, zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża.

3. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, niniejszego dokumentu oraz szczegółowych regulaminów.

4. Znakiem organizacyjnym MPCK jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem „Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża” lub „Młodzież PCK”.

Cele działalności Młodzieży PCK

5. Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco – młodzieżowych i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących.

6. Celami operacyjnymi Młodzieży PCK są:

a) kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka,

b) promowanie i wspieranie działań dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących,

c) tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,

d) wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia,

e) budowa i wzmacnianie struktur Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża,

f) wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu jego misji.

Członkowie Młodzieży PCK, ich prawa i obowiązki

7. Członkiem Młodzieży PCK jest osoba fizyczna, która nie ukończyła 30 roku życia, wyraziła wolę przystąpienia do organizacji i została przyjęta przez zarząd właściwej jednostki podstawowej MPCK. Osoba, która ukończyła 30 rok życia może działać na rzecz Młodzieży PCK, nie będąc jednocześnie członkiem ruchu młodzieżowego.

8. Członek Młodzieży PCK ma prawo:

a) uczestniczyć w działaniach MPCK i PCK,

b) przekazywać do władz MPCK i PCK swoje uwagi i postulaty w sprawach działalności młodzieżowej oraz przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży,

c) wybierać i być wybieranym do władz MPCK i Stowarzyszenia (członkowie, którzy nie ukończyli 18 lat korzystają z tego prawa wyłącznie w strukturach Młodzieży PCK),

d) korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia, wg obowiązujących zasad,

e) posiadać legitymację i odpowiednie odznaki organizacyjne,

f) otrzymać honorową odznakę PCK odpowiedniego stopnia – zgodnie obowiązującymi zasadami

9. Członek Młodzieży PCK ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień Statutu PCK, Struktury i Zasad Działania Ruchu Młodzieżowego PCK oraz szczegółowych regulaminów,

b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

c) regularnie opłacać składkę członkowską.

10. Członek Młodzieży PCK, z wyjątkiem członków klubów Wiewiórka, opłaca składki członkowskie w jednostce podstawowej. W przypadku uczestnictwa w działalności innej jednostki podstawowej, wystarczające jest opłacenie składki członkowskiej w jednej z nich.

11. Struktura organizacyjna Ruchu Młodzieżowego PCK składa się z dwóch części:

a) jednostki podstawowe,

b) rady młodzieżowe PCK,

12. Jednostkami podstawowymi Młodzieży PCK są:

a) kluby Wiewiórka,

b) szkolne koła PCK, posługujące się skrótem SK PCK,

c) akademickie koła PCK, posługujące się skrótem AK PCK,

d) grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, posługujące się skrótem SIM PCK,

e) inne grupy Młodzieży PCK.

13. Jednostki podstawowe Młodzieży PCK działają w różnych środowiskach, skupiając w swych szeregach dzieci i młodzież oraz osoby działające na ich rzecz.

14. Powołanie jednostek podstawowych Młodzieży PCK następuje na podstawie przepisów Statutu PCK i niniejszego dokumentu. O powołaniu nowej jednostki należy poinformować macierzysty zarząd rejonowy PCK oraz radę młodzieżową odpowiedniego szczebla.

15. Nad działalnością jednostek podstawowych Młodzieży PCK czuwają rejonowe organy statutowe PCK oraz rejonowe rady młodzieżowe PCK.

16. Informacje o działaniach podejmowanych przez jednostki Młodzieży PCK, przekazywane są zarządom rejonowym PCK oraz radom młodzieżowym odpowiedniego szczebla.

17. Przy doborze opiekunów oraz instruktorów zajmujących się sprawami młodzieżowymi należy brać pod uwagę opinie członków poszczególnych jednostek podstawowych Młodzieży PCK.

18. Oprócz klubów Wiewiórka jednostki podstawowe wymienione w rozdziale 4, pkt. 12 niniejszego dokumentu, wybierają swoich przedstawicieli na konferencję rejonową PCK.

19. Niezależnie od tego jednostki podstawowe, co cztery lata biorą udział w wyborach w ruchu młodzieżowym wybierając kandydata na konferencję młodzieżową.

20. Kontrolę nad działalnością jednostek podstawowych Młodzieży PCK sprawują rejonowe organy statutowe PCK, a nad działalnością rad młodzieżowych – zarządy PCK odpowiedniego stopnia.

21. Najwyższą władzą Młodzieży PCK jest Krajowa Rada Młodzieżowa PCK.

22. Kadencja Rad Młodzieżowych PCK trwa 4 lata.

23. W sprawach nie ujętych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy Statutu PCK.

Cel i zadania Szkolnego Koła PCK

1. Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

2. Zadaniami szkolnego koła PCK są:

a) pomoc potrzebującym uczniom,

b) promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,

c) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży
zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,

d) opieka nad klubami Wiewiórka,

e) kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

f) stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci
i młodzieży;

g) przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

3. Realizując swoje zadania, szkolne koło PCK opiera się głównie na “Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK”, opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

Członkostwo w szkolnym kole PCK

4. Członkiem szkolnego koła PCK może być:

a) uczeń, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,

b) pracownik szkoły (personel pedagogiczny, medyczny i administracyjny),

c) inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.

5. Każda osoba wstępująca do koła zobowiązana jest podpisać deklarację członkowską na podstawie której otrzymuje legitymacje członkowską.

Zarząd szkolnego koła PCK

6. Decyzję dotyczące działalności koła podejmują jego członkowie przy współudziale opiekuna koła.

7. Członkowie szkolnego koła PCK wybierają ze swojego grona zarząd koła, a co cztery lata przedstawiciela na konferencję rejonową Młodzieży PCK.

8. Niezależnie od wyborów w ruchu młodzieżowym członkowie szkolnego koła PCK wybierają przedstawiciela na konferencję rejonową PCK. W przypadku szkolnego koła PCK w szkole podstawowej i gimnazjum reprezentantem SK PCK jest opiekun koła, o ile jest członkiem PCK.

9. Zarząd koła składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

10. Do zadań zarządu koła należy:

a) organizowanie i koordynowanie działalności koła,

b) uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach koła,

c) opracowanie rocznego planu pracy koła i przedstawienie do akceptacji członkom koła,

d) składanie sprawozdań z działalności koła: półrocznych jego członkom, rocznych macierzystemu zarządowi rejonowemu PCK i rejonowej radzie młodzieżowej PCK,

e) przyjmowanie nowych członków koła,

f) prowadzenie dokumentacji i zarządzania finansami koła,

g) reprezentowanie koła na terenie szkoły i poza nią oraz wobec władz Stowarzyszenia,

h) zgłaszanie wniosków do dyrektora szkoły w sprawie mianowania lub zmiany opiekuna koła.

Opiekun szkolnego koła PCK

11. Opiekunem szkolnego koła PCK może zostać pracownik danej szkoły lub pełnoletni działacz Młodzieży PCK.

12. Opiekuna szkolnego koła PCK mianuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu koła.

13. Zadania opiekuna szkolnego koła PCK to:

a) inspirowanie działalności koła na terenie szkoły i poza nią,

b) współudział w realizacji zadań koła,

c) czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji koła i przedkładanie sprawozdań z działalności koła do macierzystego zarządu rejonowego PCK i rejonowej rady młodzieżowej PCK,

d) współpraca z macierzystym zarządem rejonowym PCK i rejonową radą młodzieżową PCK,

e) udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż
i dotyczących działalności młodzieżowej.

14. Każdy opiekun otrzymuje legitymację "Opiekun Szkolnego Koła PCK".

15. Opiekun może otrzymać odznakę „Zasłużony Opiekun Koła PCK”, honorową odznakę PCK odpowiedniego stopnia lub inne wyróżnienia przyznawane w Stowarzyszeniu. Opiekun SK PCK może też uzyskać wyróżnienie lub nagrodę od władz państwowych na wniosek Zarządu Głównego PCK.

Sprawy Organizacyjne

16. Szkolne koła PCK mogą być organizowane w szkołach podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych.

17. Do założenia szkolnego koła PCK wymagana jest liczba co najmniej 10 kandydatów.

18. Szkolne koło PCK może być powołane przez zarząd rejonowy PCK na wniosek grona

kandydatów lub z własnej inicjatywy zarządu rejonowego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

19. O powołaniu nowego szkolnego koła PCK należy powiadomić rejonową radę młodzieżową PCK.

20. W celu realizacji swoich zadań szkolne koło PCK w zależności od swoich potrzeb
i możliwości może tworzyć zespoły problemowe.

21. Dokumentację szkolnego koła PCK stanowi dziennik pracy koła wraz z:

a) imiennym wykazem członków oraz ich deklaracjami członkowskimi,

b) ewidencją składek członkowskich (wpłacanych do kasy zarządu rejonowego PCK przez skarbnika lub opiekuna koła),

c) rocznym planem pracy koła,

d) dokumentacją działalności koła,

e) dokumentacją finansową koła.

22. Dokumentacja szkolnego koła PCK przechowywane jest w siedzibie działalności jednostki lub w macierzystym zarządzie rejonowym PCK.

23. Decyzję o rozwiązaniu szkolnego koła PCK może podjąć zarząd rejonowy PCK z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora szkoły, członków koła lub rejonowej rady młodzieżowej PCK

Sondy

Kto przegląda tą strone ;]?