HUMANITARYZM

Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc zostały zrodzone z troski o niesienie pomocy poszkodowanym i rannym na polu bitwy bez jakiejkolwiek różnicy między nimi. Na gruncie krajowym i międzynarodowym podejmuje on starania w celu zapobiegania i łagodzenia cierpieniom ludzkim; chroni życie
i zdrowie, zapewnia poszanowanie człowieka, przyczynia się do zrozumienia, przyjaĄni, współpracy i trwałego pokoju między narodami.

BEZSTRONNOŚĆ

Bez czynienia jakichkolwiek różnic ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, płeć, przekonania i pozycję społeczną Ruch zajmuje się niesieniem pomocy cierpiącym i potrzebującym, kierując się ich potrzebami. W pierwszej kolejności pomaga w najbardziej naglących przypadkach.

NEUTRALNOŚĆ

Stowarzyszenie powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych i innych sporach natury politycznej, religijnej, rasowej i ideologicznej w celu zachowania powszechnego zaufania.

NIEZALEŻNOŚĆ

Ruch jest niezależny (od rządu kraju, w którym funkcjonuje). Stowarzyszenia krajowe służą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej, podlegają prawu obowiązującemu w ich państwach, korzystają z samodzielności i autonomii, w każdym czasie działają zgodnie z zasadami Ruchu.

DOBROWOLNOŚĆ

Czerwony Krzyż niesie pomoc dobrowolnie, bezinteresownie, nie kierując się chęcią osiągania jakichkolwiek korzyści. Członkowie Stowarzyszenia działają
z własnej i nieprzymuszonej woli.

JEDNOŚĆ

W każdym kraju istnieje tylko jedno Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca (w krajach muzułmańskich); otwarte dla wszystkich
i obejmujące swoją humanitarną działalnością cały kraj.

POWSZECHNOŚĆ

W Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki – nawzajem niosą sobie pomoc, a swoją działalnością obejmują cały świat.

Sondy

Kto przegląda tą strone ;]?